Čoznamená IP krytie?

IP- krytie (International Protection Marking) znamená Medzinárodný stupeň ochrany krytom.

Označuje ochranu technického zariadenia krytom pred vplyvmi prostredia a cudzími telesami. Kryt elektrických prístrojov je prispôsobený proti vniknutiu cudzích telies a vody v závislosti od charakteru a použitia zariadenia. Na týchto zariadeniach sa nachádzajú: IP označenia a ďalšie dve čísla, ktoré označujú stupeň IP krytia. Elektrické zariadenia sa vyrábajú s rôznym stupňom krytia podľa typu potrebnej ochrany pred rôznymi vplyvmi prostredia.

S rastúcimi číslami sa zvyšuje aj ochrana zariadenia. Pri elektroinštalácii sa musí vždy zohľadniť charakteristika miestnosti a na základe toho si musí elektrikár zvoliť vhodné IP krytie pre svietidlá a príslušenstvo.

Označenie IP krytia

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často interpretované ako ingress protection (rating) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v “STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)”. Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP69. Zdroj. Wikipédia

Prvá číslica udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov a materiálov (napr. prach), druhá číslica udáva stupeň ochrany pred vniknutím vody a tretia číslica (ak je k dispozícii a ak je to potrebné) pred mechanickým nárazom. Vyššie číslo znamená v každom prípade vyššiu úroveň krytia.

I

(Ingress)

P

(Protection)

Od 0 po 6

Ochrana proti vniknutiu cudzích telies a materiálov (napr. prach).

Od 0 po9

Ochrana proti vniknutiu vody a ponoreniu.

Napríklad:

IP65:

„6“ znamená, že zariadenie je úplne uzavreté a chránené pred pevnými látkami a nečistotami, zatiaľ čo „5“ znamená, že zariadenie je chránené pred prúdom vody pod nízkym tlakom.
Zariadenie s klasifikáciou IP67 je plne chránené pred pevnými látkami a nečistotami (prváčíslica „6“), zatiaľ čo druhá číslica „7“ označuje odolnosť zariadenia aj proti ponoreniu do vody (do hĺbky 3 m,podobu 30 minút).

V prípade nedostatku ochrany / krytia je číslo nahradené písmenom X alebo sa úplne vynechá, ak elektrické zariadenie nemá žiadne IP krytie. Označiť sa môžu aj prídavným a doplnkovým písmenom (nepovinné).

Napríklad:

IPX8:

Používa sa iba na označenie odolnosti voči vode a v tomto prípade nie je špecifikovné krytie pred pevnými látkami („X“).
„8“ označuje hodnotu odporu voči vode, v tomto prípade to znamená, že zariadenie vydrží nepretržite pod vodou vhĺbke 1 m.

Ak by elektrické zariadenie bolo úplne odolné voči prachu a vode, bolo by plne klasifikované ako IP69.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté IP kódy:

  Prvá číslica:
Mechanická ochrana voči pevnými látkami
  Druhá číslica
Ochrana pred vodou
0 Žiadna ochrana 0 Žiadna ochrana
1 Chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 50mm a väčších
(>50 mm)
1 Ochrana proti zvisle padajúcim kvapkám vody.
2 Chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 12,5mm a väčších
(>12 mm)
2 Ochrana pred priamym dopadom vody do 15° od vertikály.
3 Chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 2,5mm a väčších
(>2,5 mm)
3 Ochrana pred priamym dopadom vody až 60° od vertikály.
4 Chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 1mm a väčších
(>1 mm)
4 Ochrana proti vode striekajúcej zo všetkých smerov.
5 Chránené pred dotykom drôtu a čiastočne prachom. 5 Ochrana proti prúdu vody nízkeho tlaku zo všetkých smerov.
6 Úplne chránené pred prachom 6 Ochrana voči intenzívne striekajúcej vode proti
dočasnému zaplaveniu vodou.
    7 Ochrana proti dočasnému ponoreniu do vody.
(15 cm až 1 m hĺbky, 30 minút)
    8 Ochrana proti potopeniu do vody. Zariadenie je schopné
nepretržitého potápania do vody (hĺbka nad 1 m)

Certifikácia IP

V balíku spolu s objednaným produktom nájdete aj informačný dokument o IP krytí a osvedčenie so stupňom ochrany konkrétnych smarthodiniek alebo náramku.
Certifikát vás informuje aj o tom, na aké činnosti sa môžu a odporúčajú použiť a na čo sa neodporúča. Tieto informácie nájdete aj na našej webovej stránke, špecificky uvedené pre každý model.

Ak ste nenašli žiadne informácie o ochrane na webovej stránke a po prevzatí produktu ste neobdržali žiadny certifikát, zariadenie nemá žiadne IP krytie.