Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu. Doba na odstúpenie od zmluvy vyprší štrnástym kalendárnymdňom odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo tretia osoba vymenovaná spotrebiteľom (iná ako dopravca) prevzal tovar. Spotrebiteľ má však právo uplatniť odstúpenie od zmluvy medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia produktu.

Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle (napr. poštou alebo elektronickou poštou) na túto adresu:

Hello Watch Webshop
Adresa: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B.

E-mail:shop@hellowatch.sk

Na tento účel môžete použiť aj priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:
https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v primeranej lehote, ak zašle vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím uvedeného obdobia 14 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na všetky naše produkty, to znamená, že nepredávame tovar, v prípade ktorého by spotrebiteľ nemohol uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

Právne účinky odstúpenia od zmluvy

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy,, prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Vrátenie zaplatenej sumy sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký sa použil pri pôvodnej transakcii. Spotrebiteľ má právno si vyžiadať iný spôsob platby bez žiadnych dodatočných náklad.Vrátenie peňazí sa môže zadržať dovtedy, kým sa produkt nedoručí späť alebo kým spotrebiteľ dokladom nepotrvrdí, že tovar bol vrátený. Zaváži skutočnosť, ktorá sa stala skôr.

Podľa voľby spotrebiteľa sa produkt môže vrátiť nasledovne: spotrebiteľ si vyžiada, aby sme tovar vyzdvihli kuriérom alebo spotrebiteľ pošle zásielku späť či odovzdá osobne a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za splnenú, ak spotrebiteľ pošle zásielku pred uplynutím 14 dní.

Všetky náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Hodnota produktu môže klesnúť dodatočne po vrátení, ak potrebné určenie stavu, vlastností a funkčnosti výrobku prebieha zložitejšie než za normálnych okolností. Za tieto náklady môže byť zodpovedný spotrebiteľ.